Regulament intern

CUPRINS

CAPITOLUL I : DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLULII: STRUCTURA AGENŢIEI DE PRESĂ „INFO APOLLONIA” ŞI ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR
CAPITOLUL III: DISPOZIŢII FINALE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de Ordine Internă al Agenţiei de Presă „Info Apollonia” intră în vigoare odată cu aprobarea de către Consiliul de Administraţie al Universităţii ,,Apollonia”.
Art 2. Persoanele nominalizate pentru a lucra în cadrul Agenţiei de Presă „Info Apollonia” prin contract individual de muncă, pe perioadă determinată sau nedeterminată, au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile stabilite în prezentul regulament, contribuind la instaurarea unui climat corespunzător bunei desfăşurări a activităţii şi fructificării potenţialului Agenţiei.
Art. 3. Regulile de disciplină stabilite prin Regulamentul de Ordine Internă se aplică întregului personal al Agenţiei de Presă, indiferent de durata contractului de muncă, precum şi studenţilor care fac practică în Agenţie.
Art. 4. Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat este reglementată de fişa postului şi de procedurile şi prescripţiile elaborate pentru serviciul sau compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea fiecare salariat.
Art. 5. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării au obligaţia să sprijine funcţionarea şi dezvoltarea Agenţiei de Presă „Info Apollonia” şi pe cea de a monitoriza activitatea practică a studenţilor în cadrul Agenţiei.
Art.6. Studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării au obligaţia de a desfăşura activitate în cadrul Agenţiei de Presă „Info Apollonia”, constând în furnizarea de ştiri.
Art.7. Colegiul de redacţie al Agenţiei de Presă „Info Apollonia” poate solicita sprijinul cadrelor didactice din Universitatea „Apollonia”, ca şi pe cea a unor terţe persoane.

CAPITOLUL II
STRUCTURA AGENŢIEI DE PRESĂ „INFO APOLLONIA”
ŞI ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR

ORGANIGRAMA AGENŢIEI DE PRESĂ INFO APOLLONIA

Colegiul de redacţie:

DIRECTOR
SECRETAR DE REDACŢIE
REDACTORI/CORESPONDENŢI
CONSILIER JURIDIC
CONSILIER IT

ATRIBUŢIA FUNCŢIEI:

1. DIRECTOR: este responsabil de conducerea şi coordonarea agenţiei de presă. El distribuie sarcinile tuturor jurnaliştilor angajaţi, redactează ştirile şi decide cu privire la subiectele de interes pentru agenţia de presă.
2. SECRETAR DE REDACŢIE: asigură coordonarea şi legătura dintre diversele servicii redacţionale, în funcţie de sarcinile date de directorul general. Îl poate înlocui temporar pe redactorul-şef.
3. REDACTORI/CORESPONDENŢI: au responsabilitatea de a-şi căuta subiectele de ştiri, de a le supune şedinţei de redacţie şi de a le redacta, conform indicaţiilor date de directorul general.
4. CONSILIERUL JURIDIC: este cel care asigură cadrul legal al agenţiei, care se îngrijeşte ca aceasta să funcţioneze legal şi să realizeze contractele de vânzare a informaţiei către alte instituţii de presă sau întreprinderi, asociaţii care vor să cumpere de la Agenţia de presă Info Apollonia.
5. CONSILIERUL IT: este responsabil cu realizarea site-ului agenţiei de presă, cu machetarea, cu postarea ştirilor şi cu rezolvarea problemelor tehnice.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE

Art.8. Agenţia de Presă „Info Apollonia” are obligaţia de a prelucra prevederile prezentului Regulament cu toţi angajaţii din subordine.
Art.9 Salariaţii trebuie să probeze însuşirea prevederilor prezentului Regulament prin semnarea procesului verbal întocmit cu ocazia instruirii.
Art.10. Prezentul regulament, a fost dezbătut şi aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Apollonia” din Iaşi, în şedinţa sa din data de 4 septembrie 2012.

Semnătura,
Director Agenție de presă Info Apollonia
Lector univ. Dr. Nicoleta Dabija

 

 

 

 

 

STATUT Agentia de Presa Info Apollonia

 

I. Dispoziţii generale

1. Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii “Apollonia” din Iaşi, în calitate de fondator, hotărăşte înfiinţarea Agenţiei de Presă cu denumirea ,,Info Apollonia”.

2.,,Info Apollonia” este o agenţie de difuzare a ştirilor fără personalitate juridică, ce va activa în cadrul Universităţii “Apollonia” din Iaşi. Raporturile agenţiei cu universitatea sunt de subordonare administrativă, juridică şi economică.

3. Sediul Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” se află în Municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare nr.2, jud.Iaşi.

4. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” se înfiinţează pe durată nedeterminată.

 

II. Obiectivele activităţii

1. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” are ca scop colectarea, prelucrarea şi difuzarea ştirilor.

2. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” va urmări difuzarea de informaţie originală, verificată, nouă, precisă şi concisă.

3. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” va genera fluxuri informaţionale, pe mai multe domenii tematice, către eventualii abonaţi.

4. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” are ca obiectiv principal realizarea şi difuzarea de ştiri de calitate.

5. Va sprijini organizarea unui club de presă.

6. De asemenea, ca obiectiv pe termen mediu, Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” îşi propune să colaboreze cu jurnalişti de la diferite trusturi de presă, sau cu studenţi la jurnalism.

7. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” va stimula curiozitatea şi va consolida experienţa studenţilor Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării şi Jurnalism din cadrul Universităţii ,,Apollonia”.

8. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” este deschisă pentru colaborarea cu studenţiila Jurnalismdin cadrul altor universităţi.

9. De asemenea, Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” poate oferi servicii de documentare pentru orice jurnalist abonat la ştirea de agenţie ,,Info Apollonia”.

10. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” îşi va face cunoscută activitatea pe internet printr-un site, prin care se vor furniza ştiri, interviuri, reportaje.

11. Agenţia de Presă „Info Apollonia” reprezintă baza de practică din cadrul Platformei de Instruire Practică a Universităţii „Apollonia”.

III. Direcţii tematice şi domenii de interes

Cele mai importante direcţii tematice ale Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” vor fi:

Învăţământul, Cultura şi Tineretul.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” va organiza următoarele tipuri de activităţi: şedinţe periodice, un club de presă, întâlniri cu jurnalişti de notorietate din presa românească şi internaţională etc.

IV. Resurse materiale

1. Patrimoniul Agenţiei de Presă  ,,Info Apollonia” este constituit pe baza:

a. resurselor puse la dispoziţie de Universitatea “Apollonia” şi Fundaţia „Apollonia” din Iaşi.

b. fondurilor provenite din realizarea unor contracte de vânzare a ştirilor.

c. veniturilor realizate prin publicitate.

d. sponsorizări.

2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă de către Consiliul de Administratie al Universitaţii „Apollonia”, la propunerea conducerii Agenţiei de Presă “Info Apollonia”, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Resursele se vor putea utiliza pentru:

a. dezvoltarea bazei materiale cu dotări specifice, abonamente la periodice şi baze de date internaţionale;

b. dezvoltarea şi administrarea unui site pe internet;

c. tipărirea şi distribuirea unor materiale de prezentare a Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” (broşuri, programe, legitimaţii de presă etc.).

3. Veniturile, precum şi bunurile specifice Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” servesc la realizarea scopurilor şi activităţilor prevăzute în statut şi se înregistrează în gestiunea Universităţii ,,Apollonia” din Iaşi.

V. Principii de organizare şi funcţionare

1. Conducerea:

Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” este condusă de un director.

a. directorul este numit pe o perioadă nedeterminată, de către Consiliul de Administraţie al Universităţii “Apollonia” dinIaşi.

b. atribuţiile directorului sunt:

– răspunde de întreaga activitate a agenţiei pe care o coordonează direct;

– reprezintă Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” în faţa conducerii Universităţii “Apollonia” din Iaşi şi în faţa instituţiilor similare din ţară şi din străinătate;

–  prezintă trimestrial sau de câte ori este nevoie situaţia întregii activităţi în faţa conducerii Universităţii şi a propriului colectiv.

c. activitatea de legătură dintre diversele servicii redacţionale este coordonată de secretarul de redacţie;

d. Secretarul de redacţie, numit pe o perioadă nedeterminată de către directorul Agentiei de presă şi Consiliul de Administraţie al Universităţii “Apollonia” din Iaşi.

e. Colegiul de redacţie al Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” este organismul care coordonează şi execută întreaga activitate a Agenţiei de Presă şi este format din director, secretarul de redacţie, 2(doi) redactori/colaboratori ai Universităţii “Apollonia” din Iaşi, un consilier juridic şi un consilier IT;

f. strategia activităţii Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” se stabileşte de către Colegiul de Redacţie şi va fi aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii “Apollonia” din Iaşi;

g. Colegiul de redacţie se întruneşte în şedinţe de două ori pe lună şi ori de câte ori este nevoie, pentru rezolvarea problemelor curente ale Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia”.

2. Organizare:

a. Agenţia de Presă ,,Info Apollonia” este subordonată conducerii Universităţii “Apollonia” dinIaşi;

b. Bugetul de venituri şi cheltuieli se stabileşte de către Consiliul de Administraţie al Universităţii “Apollonia” dinIaşi;

c. În cadrul Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” se pot înfiinţa departamente, pe domenii specifice în care se pot desfăşura anumite proiecte sau activităţi specifice;

d. Înfiinţarea, desfiinţarea sau comasarea de departamente se poate face la propunerea Colegiului de Redacţie, în conformitate cu dispoziţiile finale privind modificarea prezentului statut şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Universităţii “Apollonia”.

VI. Dispoziţii finale

1. Prezentul statut poate fi modificat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii “Apollonia”.

2. Amendamentele la prezentul statut pot fi propuse de Consiliul de Administraţie.

3. Amendamentele la prezentul statut, avizate de către Consiliul de Administraţie al Universităţi.

4. Înfiinţarea Agenţiei de Presă ,,Info Apollonia” – şi prezentul statut a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al Universităţii “Apollonia” din Iaşi în şedinţa din  4 septembrie 2012.

5. Orice modificare a prezentului statut intră în vigoare numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Universităţii “Apollonia” din Iaşi.

 

Prezentul statut a fost aprobat astăzi, 4 septembrie 2012,

de Consiliul de Administraţie al Universităţii “Apollonia” din Iaşi.

 

Director Agenție de Presă Info Apollonia,

Lector univ. Dr. Nicoleta Dabija

 

 

 

Organigrama:

 

Redactor-șef: Nicoleta Dabija

10258652_4121545653986_1912741800991656721_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de redacție: Paul Gorban

1146750_10152902943502679_8192119436062914622_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactori/colaboratori: Alin Mureșanu (redactor),

10526040_848173721868477_8046124845438579215_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenia Zaițev (redactor)

972240_518920798180454_426015578_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier juridic: Sorin Enăchescu

Consilier IT: Virgil Fătu

Corespondenţi din ţară: Prof. univ. asoc. Pompiliu Comşa (Galaţi)

Corespondenţi din străinătate: Viorel Boldiș (Italia)